Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Wejdź na ścieżkę sukcesu! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr projektu: POWR.01.02.01-18-0074/18

Wartość projektu wynosi: 753 769,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 716 080,74 zł

Okres realizacji projektu: 2019-02-01 - 2020-07-31

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy – należą do tzw. ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz będących w wieku 15-29 lat.